karavanyliptov.sk

Obchodné podmienky

Zmluva o prenájme autokaravanu
uzavretá v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník SR

 
I.
Úvodné ustanovenia
 1. Uzavretím tejto zmluvy sa prenajímateľ zaväzuje zabezpečiť nájomcovi na dočasné užívanie nižšie špecifikovaný predmet nájmu (autokaravan) a nájomca sa zaväzuje prijať predmet nájmu a zaplatiť dohodnutú cenu prenájmu a ďalšie platby spojené s užívaním autokaravanu, ktoré vyplývajú a sú uvedené v tejto Zmluve o prenájme autokaravanu (ďalej len „Zmluva“), ktorá je i zmluvnými podmienkami v tomto zmluvnom vzťahu.
 2. Právne vzťahy vznikajúce v zmysle Zmluvy, ako i práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR a ustanoveniami tejto Zmluvy.
II.
Predmet prenájmu
 1. Prenajímateľ touto Zmluvou prenajíma nájomcovi autokaravan:
  Značka/model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ŠPZ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  VIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (ďalej len „autokaravan“)
III.
Doba prenájmu, prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu
 1. Termín prenájmu je dohodnutý medzi zmluvnými stranami na dobu . . . . . dní v období sezóny A / sezóny B.
 2. Začiatok prenájmu bol stanovený na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Koniec doby prenájmu bol stanovený na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Prevzatie autokaravanu je možné od 09:00 hod., odovzdanie karavanu je možné do 16:00 hod. v sídle prenajímateľa, prípadne po telefonickej dohode s prenajímateľom avšak s príplatkom 50 EUR aj v neskorších hodinách, najneskôr do 20:00 hod. Pri kratších prenájmoch môžu byť časy prevzatia / odovzdania karavanov dohodnuté individuálne.
 5. Minimálna doba prenájmu:
  1. Počas sezóny A, t. j. od 01. júna do 30. septembra je minimálna doba prenájmu 7 dní.
  2. Počas sezóny B, t. j. od 01. októbra do 30. mája je minimálna doba prenájmu 4 dni.
  3. Pri prenajatí autokaravanu na viac dní, má nájomca nárok na zľavu z prenájmu. Podľa platného cenníka uvedeného na webovom sídle www.karavanyliptov.sk.
 6. Pri odovzdaní autokaravanu prenajímateľ predvedie a oboznámi nájomcu s funkčnosťou ovládania jednotlivých zariadení, technickým stavom vozidla, inštrukciami výrobcu a obsluhe a údržbe zariadení, najmä prevádzky vody, kúrenia, osvetlenia, plynu, čistenia a vypúšťania odpadov, prípadne spolu s prenajímateľom absolvuje skúšobnú jazdu.
  1. Nájomca preto musí rátať s tým, že tieto inštrukcie k obsluhe vozidla môže trvať zhruba 50 minút. Rovnako tak si musí zariadiť čas aj pri vrátení autokaravanu, kedy si prenajímateľ vyhradzuje právo kompletne skontrolovať stav autokaravanu, zdokumentovať prípadné škody, urobiť fotodokumentáciu a pod.
IV.
Rezervácia a uzatvorenie Zmluvy
 1. Rezervácia autokaravanu sa stáva záväznou ihneď po uhradení zálohy za prenájom vo výške 50% z ceny prenájmu.
  1. Rezervácia predmetu prenájmu je možná prostredníctvom on-line formulára umiestneného na webovom sídle www.karavanyliptov.sk, alebo telefonicky na tel. č.: +421 903 626 885.
 2. Prenajímateľ uzavrie Zmluvu s nájomcom výlučne v písomnej forme. Po odoslaní rezervačného formulára bude bezodkladne informovať prenajímateľ nájomcu ohľadom inštrukcií k zaplateniu zálohy a odošle mu návrh Zmluvy o prenájme. Prenajímateľ Zmluvu vytlačí, a v dvoch vyhotoveniach pošle doporučenou poštou nájomcovi k podpisu, ten ju obratom odošle doporučenou poštou podpísanú prenajímateľovi. Po uhradení zálohy nájomcom pošle prenajímateľ doporučenou poštou jednu kópiu Zmluvy spolu s daňovým dokladom nájomcovi. Od tohto momentu sa považuje Zmluva za uzatvorenú a pre obe strany záväznú.
V.
Cena prenájmu
 1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi cenu prenájmu vo výške . . . . . . . . . . . . . . EUR s DPH.
  1. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli aj na doplnkových službách, ktoré nie sú zahrnuté v cene prenájmu, cena prenájmu sa tak navýši o cenu doplnkových služieb, čo bude podrobne rozpísané na riadnom daňovom doklade a pripočíta sa k cene prenájmu v bode 1.
 2. Nájomca je povinný vyššie uvedený nájom uhradiť nasledovne:
  1. Do 3 pracovných dní od rezervácie zaplatí nájomca zálohu vo výške 50% z ceny prenájmu na základe faktúry.
  2. Najneskôr 10 dní pred dátumom prevzatia autokaravanu nájomca doplatí zostatok sumy, ktorá je dohodnutá na Zmluve a uvedená na faktúre.
  3. V prípade, ak je Zmluva podpísaná neskôr, než 10 dní pred začiatkom prenájmu, nájomca je povinný zaplatiť nájom do 3 pracovných dní od vyhotovenia Zmluvy. V týchto prípadoch je nutné zaplatiť plnú sumu prenájmu.
  4. Prenajímateľ má právo odmietnuť odovzdať autokaravan nájomcovi, ak tento neuhradil v dohodnutej lehote a v súlade s touto Zmluvou nájom, alebo vratnú kauciu, pretože toto sa považuje za porušenie Zmluvy.
VI.
Kaucia a storno poplatky
 1. Kaucia slúži na pokrytie nepredvídateľných prípadných nákladov, ktoré nemusia byť hradené poistením vozidla, prípadne poškodenia príslušenstva autokaravanu a iných nákladov, a nájomca je povinný ju zaplatiť na účet najneskôr 10 dní pred prevzatím autokaravanu. Táto kaucia bude po vrátení a prebratí autokaravanu bez poškodenia a včas riadne vrátená nájomcovi rovnako tak, ako ju zaplatil (teda na účet).
 2. Kaucia na krytie škody je 800 EUR.
 3. Nájomca sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase nájmu, ktoré ako už bolo spomenuté, nie sú kryté poisťovňou, a to aj v prípade, že výška škody prekročí stanovenú kauciu. Rovnako tak môže byť kaucia použitá aj na krytie škôd v prípade znečistenia, nedoplnenia PHM a prevádzkových pokút, prípadných uplatnených pokút, a to aj vtedy, ak tieto prídu prenajímateľovi neskôr, ako bol autokaravan odovzdaný prenajímateľovi a iných nárokov.
  1. Ak výšku škody nie je možné určiť pri odovzdaní autokaravanu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne ju vyfakturovať nájomcovi.
 4. Nájomca má právo odstúpiť od Zmluvy, avšak musí mať na zreteli, že bude pokutovaný formou storno poplatkov.
 5. Storno poplatky predstavujú nárok prenajímateľa na náhradu ušlého zisku, ktorý mu v dôsledku rezervácie karavanu vznikli.
  1. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 60 (vrátane) a viac dní pred dohodnutým dňom prevzatia, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 10% dohodnutého nájmu, ale najmenej 100 EUR.
  2. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 40 – 59 dní (vrátane) pred dohodnutým dňom prevzatia autokaravanu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 30% dohodnutého nájmu.
  3. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 20 – 39 dní (vrátane) pred dohodnutým dňom prevzatia autokaravanu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 50% dohodnutého nájmu.
  4. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 10 – 19 dní (vrátane) pred dohodnutým dňom prevzatia autokaravanu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 80% dohodnutého nájmu.
  5. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy k 1 dňu začatia prenájmu autokaravanu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 100% dohodnutého nájmu.
 6. Zmena doby nájmu, tzv. pre-rezervovanie je v princípe možné. Avšak za predpokladu prekonzultovania s prenajímateľom a obojstrannej dohody prenajímateľa s nájomcom. Avšak nájomca musí dokázať, že nastali nepredvídateľné skutočnosti (napr. úraz, ochorenie, . . .) a toto je patrične dokladovať prenajímateľovi a poplatok za storno mu určí prenajímateľ individuálne, alebo mu ponúkne iný termín, ak to bude možné.
 7. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) v takomto prípade prenajímateľ informuje nájomcu a vráti mu všetky poplatky.
VII.
Oprávnené osoby na vedenie vozidla
 1. Viesť autokaravan môžu len osoby uvedené v bode 2. tohto článku. Minimálny vek nájomcu, resp. osôb, ktoré môžu viesť vozidlo je 23 – 65 a minimálne 2 roky musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B a rovnako tak aj 2 roky praxe s vedením motorového vozidla. Túto skutočnosť môže prenajímateľ žiadať od nájomcu dokladovať príslušným dokladom, teda vodičským oprávnením a má právo si urobiť kópiu tohto dokladu, ktorá bude priložená k Zmluve.
 2. Osoby oprávnené viesť predmet nájmu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Nájomca má právo absolvovať skúšobnú jazdu s prenajímateľom, ak si to vyžiada.
 4. Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto podmienok, ako aj tretej strane.
 5. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných omamných, alebo návykových látok.
VIII.
Povinnosti nájomcu a iné ustanovenia
 1. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel, teda na rekreáciu.
 2. Povinnosti nájomcu v prípade poistnej udalosti:
  1. Autokaravan je poistený zákonnou poistkou ako aj havarijné poistený na celom území Európy so spoluúčasťou min. 350 EUR. Vozidlo je poistené voči nehodám, odcudzeniu, vlámaniu aj vandalizmu.
  2. Poistenie sa nevzťahuje na:
   1. Poškodenie interiéru autokaravanu, jeho príslušenstva a vybavenia, ak nejde o dôsledok dopravnej nehody,
   2. Poškodenie alebo stratu vybavenia autokaravanu, ak nejde o dôsledok dopravnej nehody,
   3. Poškodenie a stratu batožiny majetku nájomcu,
   4. Poškodenie pneumatík a kolies,
   5. Poškodenie v dôsledku vniknutia cudzej osoby do otvoreného autokaravanu,
   6. Poškodenie autokaravanu spôsobené porušením zákazu konzumácie alkoholu či iných omamných a psychotropných látok (drog),
   7. Odcudzenie autokaravanu v prípade, že nebol riadne uzamknutý,
   8. Sprenevera vozidla,
  3. V prípade dopravnej nehody alebo inej škodnej udalosti je nájomca povinný:
   1. Privolať políciu,
   2. Spísať a poskytnúť informácie o všetkých účastníkoch a svedkoch nehody, vrátane mena, priezviska, adresy a zabezpečiť fotodokumentáciu s fotografiami dokladov zúčastnených osôb a neuznávať nároky tretích strán (telefónne čísla na asistenčné služby sú priložené na dokladoch od vozidla),
   3. Telefonicky kontaktovať prenajímateľa.
  4. Ak poškodenie spôsobené treťou stranou, ktorého ohlásenie polícii nájomca nevie doložiť, bude posudzované akoby ho spôsobil nájomca.
  5. V prípade, že poistenie daný typ poškodenia nekryje vôbec, nájomca sa zaväzuje uhradiť škody v plnej výške. Rovnako tak aj spoluúčasť v prípade poistnej udalosti, hradí nájomca.
  6. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí motorového vozidla ihneď nájomca kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Tento uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu závad. Bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa nájomca nemôže objednať jednorázovo akúkoľvek opravu motorového vozidla. Ak je takáto oprava nutná, a vznikla bežným opotrebením vozidla, prenajímateľ môže túto opravu odsúhlasiť, a za náklady, ktoré vznikli nájomcovi zodpovedá prenajímateľ po predložení príslušných dokladov o servisnom úkone vrátane daňového dokladu. Tieto prostriedky budú nájomcovi vrátené. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebovaním (napr.vypálená žiarovka) nájomca si odloží doklad o nákupe, tento mu bude uhradený. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny (napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).
  7. V prípade odcudzenia autokaravanu je nájomca ihneď povinný kontaktovať políciu a prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, ktorú spolu s kľúčami ako aj dokladmi od autokaravanu odovzdá prenajímateľovi. Pri nesplnení tohto postupu bude vzniknutú škodu znášať nájomca a v plnej výške ju zaplatí prenajímateľovi.
 3. Nájomca je povinný dbať o bezpečnosť svoju a ostatných cestujúcich, vozidlo nesmie byť vedené osobami pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok v rozpore s dopravnými predpismi, ďalej je zakázané prevážať mimoriadne ťažké, prchavé, horľavé, výbušné, znečisťujúce ani inak škodlivé a nebezpečné látky.
  1. V autokaravane vrátane kabíny je zakázané fajčiť! Pri porušení tohto zákazu môže uložiť prenajímateľ nájomcovi pokutu vo výške 500 EUR. Slovom: päťsto eur.
  2. Nájomca sa zaväzuje, že nebude prepravovať viac osôb, ako je v danom type autokaravanu určené (podľa technického preukazu) , nebude na vozidle, ako i výbave vozidla a zabudovaných zariadeniach vykonávať akékoľvek úpravy, lepenie, vŕtanie, skrutkovanie, a pod.
  3. Nájomca sa ďalej zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá cestnej premávky v tom ktorom štáte sa práve pohybuje. Povolené je cestovanie po Európe, V Európskej únii kdekoľvek, avšak do krajín mimo EÚ môže vycestovať len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Do mimoeurópskych krajín vycestovať nemôže vôbec. Nájomca nie je oprávnený užívať motorové vozidlo mimo krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska ako ani žiadnou inou osobou ako: nájomcom a osobou určenou na nájomnej zmluve ako vodič vozidla. Užívanie motorového vozidla v rozpore s účelom, na ktorý motorové vozidlo slúži, jeho užívanie inou ako dohodnutou osobou, alebo mimo dohodnutého územia sa považuje za závažné porušenie zmluvy. V prípade užívania predmetu nájmu v zmysle predchádzajúcej vety je prenajímateľ oprávnený fakturovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto Eur). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody.
  4. Nájomca je povinný počas doby nájmu starostlivo nakladať, užívať a chrániť autokaravan, neponechávať ho neuzamknutý v prípade jeho opustenia.
  5. Nájomca je povinný priebežne počas doby nájmu kontrolovať stav prevádzkových kvapalín, kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách.
  6. Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nájomcovi z titulu porušenia podmienok tejto zmluvy, alebo nesprávnym užívaním vozidla ani škody vzniknutej v dôsledku krádeže alebo poškodenia vozidla v čase jeho užívania nájomcom.
  7. Nájomca si uhrádza náklady na PHM, cestné a diaľničné poplatky súvisiace s cestou v čase prenájmu a tiež prípadné pokuty ( aj dodatočne doručené poštou po ukončení prenájmu) .
 4. Ukončenie prenájmu:
  1. Nájomca je povinný vrátiť autokaravan v stave, v akom ho prevzal od prenajímateľa, t. zn. nepoškodený,s vyčisteným interierom , s plnou palivovou nádržou, vyčistenou a prázdnou WC nádržou, umytou toaletou/sprchou a vyprázdnenou odpadovou nádržou. V opačnom prenajímateľ zaúčtuje poplatky:
   1. Za nadmerné znečistenie interiéru vozidla, napr. po použití lepidla, farby, blata, krvi a pod. zaplatí prenajímateľovi 200 EUR.
   2. Za znečistenie interiéru vozidla v menšej miere 30 EUR.
   3. Za nadmerné znečistenie exteriéru vozidla 50 EUR.
   4. Za nevyčistenú nádrž na WC 50 EUR.
   5. Za nevyčistenú chladničku alebo mrazničku 25 EUR.
   6. Za stratu kľúčov alebo dokladov od vozidla (vrátane kľúča na sťahovanie lôžka) 300 EUR.
   7. Za nedotankovanú nádrž 10 EUR + cena chýbajúcich PHM.
   8. Za neumytú toaletu alebo  sprch. kút 50 EUR.
   9. Za neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčasti vozidla sú hradené nájomcom v plnej výške.
  2. V prípade použitia povinnej výbavy vozidla, napr. autolekárničky alebo hasiaceho prístroja, je nájomca povinný toto do vozidla doplniť.
  3. Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iného dôvodov ako techn. porucha na autokaravane brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia autokaravanu čiastka 200 EUR. V prípade predčasného vrátenia vozidla prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.
IX. Ochrana osobných údajov
 1. Prenajímateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Nájomca súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov menovite: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo účtu, GPS lokalizácia vozidla v čase jeho prenájmu nájomcovi.
 3. Prenajímateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté nájomcom bude spracovávať výhradne na účel, na ktorý sa táto Zmluva uzatvára.
 4. Nájomca je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu musí byť vykonané v písomnej forme a doručené na adresu prenajímateľa. V prípade, že dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas trvania tejto Zmluvy, dôjde doručením odvolania aj k zániku tejto Zmluvy, v tomto prípade sa nájomcovi nevracia dohodnutá odplata, ako ani jej pomerná časť.
X.
Záverečné ustanovenia
 1. Táto Zmluva, ako aj právne vzťahy z nej vyplývajúce podliehajú platnej legislatíve SR.
 2. V tejto Zmluve sú zahrnuté všeobecné obchodné podmienky, resp. zmluvné podmienky a je v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je preberací protokol.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom úhrady čo i len časti dohodnutej časti prenájmu.
 5. Nájomca výslovne prehlasuje, že si túto Zmluvu prečítal, porozumel obsahu a súhlasí s jej obsahom.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú sa v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.
 7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu jedno. Každá kópia bude osobne podpísaná oboma zmluvnými stranami.